Sprawy podkrakowskie

  • Ustawa metropolitalna
  • Ochrona unikatowej przyrody
  • Walka ze smogiem
  • Rekultywacja terenów pogórniczych
  • Rozwój transportu publicznego
  • W stronę lokalności

Kraków nie jest samotną wyspą. Kluczowe problemy mieszkańców stolicy Małopolski i sąsiadujących miejscowości są współzależne i przekraczają granice administracyjne. Stąd konieczność utworzenia lokalnego związku samorządów, które współpracując, będą w stanie skutecznie je rozwiązywać. Ramy prawne jego działania określa Ustawa o metropolii krakowskiej, której jestem współautorem (projekt ustawy przyjęty przez Senat).

Ustawa metropolitalna oznacza dodatkowe środki finansowe w kwocie 368 mln złotych rocznie przeznaczone na finansowanie komunikacji aglomeracyjnej, integrację transportową, gospodarkę odpadami i walkę ze smogiem. Skąd wezmą się te pieniądze? Z części płaconego przez nas podatku PIT, który dzisiaj jest odprowadzany do Warszawy. Po utworzeniu związku metropolitalnego zostanie w kasie samorządów członków metropolii, czyli bliżej mieszkańców.

Wyjątkowość Małopolski, także jej naszej, północno-zachodnia części, polega w dużej mierze na unikatowej przyrodzie. Stanowi ona dziedzictwo, które musimy chronić, użytkując je w sposób rozsądny i zrównoważony, aby pozostało ono w jak najlepszej kondycji dla przyszłych pokoleń. Bez zachowania naturalnych ekosystemów, bez czystych rzek i potoków oraz niewykarczowanych lasów nie będzie dochodów z turystyki, a skutki zmian klimatycznych będą przez nas o odczuwane jeszcze bardziej dotkliwie. Mądry rozwój zrównoważonej turystyki będzie istotnym czynnikiem zapewniającym rozwój i dostatek naszemu regionowi w przyszłości. Jednak pod warunkiem, że będziemy w stanie zadbać o naszą przyrodę. Jako radny Krakowa aktywnie wspierałem działania mające na celu ochronę zasobów naturalnych. Deklaruję, że nadal będę je wspierał jako Państwa poseł.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że czyste powietrze ma bardzo duży wpływ na jakość naszego życia. Smog nieodwracalnie rujnuje zdrowie. Walka ze smogiem nie może jednak spoczywać tylko i wyłącznie na samorządach i barkach mieszkańców. Decydując się na likwidację starych pieców i wymianę ogrzewania na ekologiczne, często musimy liczyć się z wyższymi rachunkami za ogrzewanie naszych domów. Tak być nie powinno. Państwo musi wspierać proces likwidacji szkodliwych palenisk nie tylko poprzez dopłaty do wymiany pieców, ale również poprzez dotację pokrywającą różnicę w codziennych kosztach ogrzewania. Tak zrobiliśmy w Krakowie, gdzie zakazowi palenia węglem w piecach towarzyszył lokalny program osłonowy, w ramach którego pokrywano mieszkańcom różnicę w kosztach ogrzewania. To rozwiązanie się sprawdziło. Czas na jej wdrożenie w całym kraju.

Małopolska Zachodnia to obszar pogórniczy. Dotyczy to zwłaszcza terenów Olkusza i powiatu olkuskiego. Dawne wyrobiska po podniesieniu się poziomu wód gruntowych (na skutek zaprzestania ich wypompowywania przez kopalnie) będą się zapadać, co zresztą już się dzieje. Można temu procesowi skutecznie przeciwdziałać, ale musi być on realnie koordynowany i wspierany przez rząd. Konieczny jest kompleksowy program rekultywacji terenów pogórniczych Małopolski Zachodniej, finansowany na poziomie centralnym i realizowany na poziomie lokalnym. Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych zrzuca ten obowiązek na przedsiębiorcę górniczego w ramach planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego. Rzeczywistość pokazuje, że jest to rozwiązanie niewystarczające.

Wiele miast, takich jak np. Olkusz i Wolbrom, które pozbawione są szybkiego połączenia kolejowego ze stolicą regionu, cierpi na wykluczenie komunikacyjne. Docelowym rozwiązaniem powinno być zapewnienie tych połączeń poprzez budowę nowej linii kolejowej Kraków – Olkusz. Dopóki jednak to nie nastąpi, należy wspierać bezemisyjny i niskoemisyjny drogowy transport aglomeracyjny. Takie działania muszą być kompleksowe: integracja taryfowa różnych przewoźników (w tym prywatnych) powinna zostać połączona z określeniem uzupełniających się stałych linii i rozkładów jazdy, przy zwiększonym standardzie przewozów dla samych pasażerów. Programy dotacyjne powinny być nakierowane na wszystkich przewoźników (w tym podmioty prywatne) świadczących usługi przewozowe, jeżeli zapewnią oni określoną jakość świadczonych przez siebie usług i niską cenę biletów. Bardzo duże, dodatkowe możliwości w tym zakresie daje utworzenie metropolii krakowskiej, której jednym z głównych zadań będzie uporządkowanie transportu aglomeracyjnego m.in. poprzez stworzenie dowozowych linii autobusowych do linii kolejowej SKA2 oraz linii tramwaju dwusystemowego (tramwaj mogący poruszać się zarówno po torach tramwajowych, jak i też kolejowych).

Powiat krakowski oraz ziemie Miechowska i Olkuska szczycą się tradycjami produktów lokalnych, przede wszystkim w rolnictwie, ogrodnictwie i warzywnictwie. Z własnego doświadczenia wiem, jaką jakość i smak mają własne warzywa. Jako konsument chciałbym takiej jakości produkty kupować w sklepach i na targowiskach. Rolą państwa i samorządu jest w tym przypadku pomoc przy tworzeniu marek regionalnych, określanie ich standardów, szeroka promocja i budowanie łańcucha dostaw w imię zasady – od pola do stołu. Takie działania zapewnią wysokiej jakości żywność w atrakcyjnej cenie i uczciwy zysk dla producenta.