Stare Miasto Grzegórzki Prądnik Czerwony

Moje najważniejsze inicjatywy:

 • Nowe parki miejskie: Park Reduta, Park Zaczarowanej Dorożki, Ogrody nad Sudołem, leśny skwer przy ul. Chałupnika, Bulwary Białuchy, Park Rzeczny Rozrywka, Park Dąbie, Park Grzegórzecki
 • blokowanie niekontrolowanej zabudowy osiedli
 • termomodernizacja szkół i przedszkoli
 • modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych i otwarcie ich dla mieszkańców
 • obrona przed likwidacją Szkoły Podstawowej nr 95
 • powstanie Integracyjnego Klubu Kultury Olsza
 • plany stworzenia Muzeum Prądnika oraz Strefy Kultury Polsad
 • wpisanie do rejestru zabytków najstarszej części lotniska Rakowice-Czyżyny
 • remonty wielu krakowskich ulic
 • budowa Hali Sportowej KS Prądniczanka Kraków oraz nowego stadionu tej drużyny
 • odbudowa zniszczonego przez wybuch gazu budynku żłobka przy ul. Majora


W 2018 roku w wyborach do Rady Miasta Krakowa z okręgu obejmującego: Dzielnicę I Stare Miasto, Dzielnicę II Grzegórzki, Dzielnicę III Prądnik Czerwony (czyli historyczny obszar Śródmieścia) otrzymałem 11 561 głosów poparcia. Był to dla mnie powód do satysfakcji, gdyż nikt w historii naszego miasta nie otrzymał tak wysokiego poparcia w wyborach do krakowskiej rady. Państwa zaufanie potraktowałem jako zobowiązanie do jak największego zaangażowania w rozwiązywanie problemów Śródmieścia, których – tak samo jak Państwo – doświadczam na co dzień.


Śródmiejska zieleń

Doprowadziłem do powstania wielu nowych parków miejskich – m.in. Parku Reduta, Parku Zaczarowanej Dorożki, Ogrodów nad Sudołem, leśnego skweru przy ul. Chałupnika. Zobacz więcej:

Zainicjowałem oparcie systemu zieleni publicznej  Śródmieścia o tereny sąsiadujące z rzekami (system parków rzecznych): Bulwary Białuchy, Park Rzeczny Rozrywka, Park Dąbie. Zobacz więcej:

Jestem autorem uchwały w sprawie wykupu najważniejszych terenów zielonych naszego miasta, w tym Parku Jalu Kurka. Zobacz więcej:

Aktywnie wspieram powstanie Parku Grzegórzeckiego, to m.in. z mojej inicjatywy wkrótce rozpocznie się I etap jego budowy.


Ochrona przed betonowaniem

Wspieram wszystkie inicjatywy mające na celu ochronę terenów zielonych przed zabudową. Dzięki mojemu zaangażowaniu, ochroną planistyczną został objęty ważny z punktu widzenia społecznego Ogród Zasłużonego Kombatanta przy ul. Seniorów Lotnictwa.

Wielokrotnie przeciwstawiałem się w Radzie Miasta Krakowa zabudowie na podstawie „lex deweloper”. Do tej pory udało się powstrzymać inwestycje, które naruszały ład przestrzenny Grzegórzek, Starego Miasta i osiedla Ugorek.

Skutecznie przeciwdziałałem budowie biurowca przy Rondzie Młyńskim i ul. Pilotów, oraz zabudowie doliny potoku Sudół (Rozrywka).

Wspierałem, wspieram i będę wspierał wysiłki mieszkańców na rzecz powiększenia obszaru Parku Lotników, m.in. poprzez zablokowanie sprzedaży przez Komisję Mienia Rady Miasta Krakowa miejskich działek, które powinny zostać zagospodarowane i przyłączone do parku.


W trosce o śródmiejskie szkoły i przedszkola

Jako inicjator powstania Miejskiego Programu Termomodernizacji Placówek Oświatowych dla Krakowa, doprowadziłem do realizacji wielu tego typu inwestycji w  Krakowie. Termomodernizacja to nie tylko działanie na rzecz środowiska i klimatu oraz oszczędności w rachunkach, ale również poprawa estetyki przestrzeni publicznej. Dzięki moim działaniom nowe fasady uzyskały m.in.: Szkoły Podstawowe nr 2, 18, 39, 60/XXXI LO, 64, 114, 128/XXII LO  Przedszkola: 12, 14, 20, 65 i 162, 178, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7 (dawna Szkoła Podstawowa nr 96), Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, Zespół Szkół nr 1 (dawne Technikum Kolejowe), Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, XXIV Liceum Ogólnokształcące.

Dzięki mojemu konsekwentnemu działaniu, przeprowadzonych zostało wiele modernizacji przyszkolnych obiektów sportowych. Zainicjowałem także proces ich otwierania na potrzeby mieszkańców. W wyniku mojej aktywności z nowych boisk sportowych może korzystać nie tylko społeczność szkolna, ale również okoliczni mieszkańcy.

Najtrudniejszym wyzwaniem była jednak obrona przed likwidacją Szkoły Podstawowej nr 95. Ważna dla społeczności lokalnej placówka była zagrożona przejęciem przez spadkobierców właścicieli gruntów, na których została wybudowana. Dzięki moim działaniom pozostała w rękach miasta. Szkoła jest dziś bezpieczna i może służyć mieszkańcom osiedla Wiśniowa.

Byłem również inicjatorem utworzenia w Krakowie Zespołu Szkół Lotniczych, umożliwiających przygotowanie do dalszego kształcenia akademickiego na kierunkach związanych z lotnictwem cywilnym i wojskowym oraz pozyskania przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego nowej siedziby.

Za moje działania na rzecz szkół i przedszkoli ich społeczności nadały mi tytuły wiele wyróżnień. Jestem m.in. przyjacielem XXIII Liceum Ogólnokształcącego, Szkół Podstawowych nr 39, 64, 95, 114 oraz Przedszkola nr 14.


W trosce o małą kulturę

Jako przyjaciel Młodzieżowych Domów Kultury, zawsze wspierałem te ważne placówki i przeciwstawiałem się pomysłowi ich likwidacji. Wiem bowiem, jak istotne są dla społeczności lokalnych. Interweniowałem w obronie Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 listopada 102, który w wyniku pożaru stracił na pewien czas swoją główną siedzibę.

Jestem inicjatorem dwóch ważnych projektów, które w przyszłości odmienią zaniedbaną zabudowę dworską zlokalizowaną przy ul. Dobrego Pasterza – po to, aby obszar ten służył mieszkańcom, a nie deweloperom. Pierwszy z nich to utworzenie Muzeum Prądnika (jako filii Muzeum Krakowa), prezentującego kilkusetletnią historię dawnej podkrakowskiej wsi. Drugi ma doprowadzić do powstania Strefy Kultury Polsad, dzięki czemu teren o powierzchni 2,5 ha zmieni się w pełne zieleni miejsce łączące kulturę z rekreacją.

Wsparcie lokalnych społeczności to również tworzenie nowych instytucji kultury. Jestem dumny, że byłem pomysłodawcą utworzenia Integracyjnego Klubu Kultury Olsza, który wrósł już w pejzaż osiedla, aktywnie działając na rzecz mieszkańców.

Działałem również na rzecz Śródmiejskiej Bibliotece Publicznej, obecnie będącą częścią Biblioteki Kraków. Z mojej inicjatywy powstała jej nowa filia, pomagałem również w procesie cyfryzacji biblioteki oraz pozyskiwaniu nowych zbiorów. Za tą aktywność społeczność biblioteczna przyznała mi tytuł Przyjaciela Biblioteki.

Wspólnie z pracownikami Politechniki Krakowskiej i pasjonatami lotnictwa doprowadziłem do wpisania do rejestru zabytków najstarszej części lotniska Rakowice-Czyżyny. Dzięki temu pamiętające jeszcze początki lotnictwa, ważne w skali Polski i Europy zabytkowe obiekty, zyskały ochronę. Za tą inicjatywę Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa przyznało mi odznakę honorową.


Wsparcie dla małego sportu

Jako radny miasta Krakowa zawsze dbałem o wsparcie „małego” krakowskiego sportu poprzez poprawę lokalnej infrastruktury sportowej. Z mojej inicjatywy modernizacji poddano wiele boisk i innych obiektów sportowych. Byłem współinicjatorem stworzenia w Krakowie systemu Smoczych Skwerów, wielopokoleniowych obiektów łączących w sobie rozmaite funkcje rekreacyjne. Doprowadziłem do zakończenia budowy Hali Sportowej KS Prądniczanka Kraków oraz nowego stadionu tej drużyny. Wspierałem i wspieram Dąbski Klub Sportowy, którego jestem honorowym członkiem oraz Klub Sportowy Wieczysta Kraków.


Modernizacja osiedlowej infrastruktury

Infrastruktura śródmiejskich osiedli wymaga modernizacji, przebudowy, a często również zmiany jej funkcji. Wykonując powierzony mi przez Państwa mandat krakowskiego radnego, doprowadziłem do remontów wielu krakowskich ulic, m.in.: Miechowity, Brogi, Czerwonego Prądnika, Dobrego Pasterza, Majora, Łepkowskiego, Gdańskiej, Ułanów, Ugorek, Włodkowica, Rokitniańskiej, Rezedowej, Dominikanów i wielu innych.

Wspierałem również budowę nowych ścieżek rowerowych, poprawiających bezpieczeństwo wszystkich użytkowników krakowskich ulic. Doprowadziłem do odbudowy zniszczonego przez wybuch gazu budynku żłobka przy ul. Majora, byłem także inicjatorem powstania pierwszego w Krakowie wybiegu dla psów przy ul. Strzelców.

Zainicjowałem (będącą obecnie w fazie projektowej) budowę przejścia podziemnego pod Małą Obwodnicą Kolejową pomiędzy ul. Chałupnika a ul. Lotniczą oraz przebudowę ul. Dąbskiej (planowaną do realizacji na rok 2024).