Lepsze prawo

Z wykształcenia jestem politologiem, z zawodu – pracownikiem naukowym. Łączę wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, co pozwala mi być skutecznym samorządowcem, kilkukrotnie uznanym za najlepszego radnego krakowskiej rady. Wielokrotnie występowałem z inicjatywami zmiany prawa krajowego. Byłem współautorem bardzo ważnej dla Krakowa i przyjętej przez Senat RP Ustawy o krakowskim związku metropolitalnym. Niestety, polityka PiS część z tych pomysłów wyrzuciła na śmietnik. Poniżej przedstawiam najważniejsze z przygotowanych przeze mnie zmian. Inicjatywy były przygotowywane przede wszystkim w formie rezolucji (wystąpień) Rady Miasta Krakowa.

Rezolucja w sprawie wprowadzenia programu refundacji kosztów leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Wystąpienie Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie przez parlament refundacji kosztów leczenia niepłodności metodą in vitro, co stanowi jeden z moich najważniejszych postulatów programowych.

Rezolucja w sprawie podjęcia prac legislacyjnych nad ustawą o rozwoju miast i rewitalizacji. Postulat rezolucji został wypełniony przez poprzednią większość parlamentarną (PO-PSL) w zakresie przyjęcie przez Sejm Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która reguluje kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miast. Dzisiaj konieczne jest również przyjęcie Ustawy o rozwoju miast – to jedna z najważniejszych spraw, którymi chciałbym się zająć w Sejmie.

Rezolucja skierowana do Sejmu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Projekt zawiera postulat objęcia dopłatami funduszu komunikacji miejskiej, podmiejskiej i aglomeracyjnej, waloryzowanie dopłat o stopę inflacji, zmianę zarządzających funduszem z wojewodów na samorząd wojewódzki.

Rezolucja w sprawie umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego dokonywania wywłaszczeń (za odszkodowaniem) nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę lub ochronę istniejących parków publicznych. Postulat rezolucji został wypełniony przez poprzednią większość parlamentarną (PO-PSL) poprzez zmianę zapisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Miasta tracą wiele cennych terenów zielonych z uwagi na ich stan własnościowy. Przygotowując rezolucję chciałem stworzyć mechanizm, który daje możliwość ochrony najcenniejszych terenów zielonych.

Rezolucja w sprawie zainicjowania zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego zmierzających do usprawnienia stosowania przepisów prawa administracyjnego. Było to bardzo ważne wystąpienie, przygotowywane we współpracy z ekspertami. Jego postulaty zostały częściowo zrealizowane przez ustawodawcę w zakresie wprowadzenia ugody w postępowania administracyjnym, czy też trybu postępowania uproszczonego.

Rezolucja w sprawie zmiany Ustawy o samorządzie gminnym skutkująca zmniejszeniem liczby członków rad dzielnic. Ponowne wystąpienie w sprawie zmniejszenia liczby radnych dzielnicowych poprzez zmianę zapisu art. 37 Ustawy o samorządzie gminnym.

Rezolucja skierowana do Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego w sprawie zmian w ustawach ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym konsultacji społecznych. Projekt zawiera propozycję regulacji w  zakresie poprawy procedury konsultacji społecznych.

Rezolucja do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zwiększenia wysokości renty socjalnej przysługującej osobom posiadającym orzeczenie  o niepełnosprawności.

Rezolucja w sprawie zmiany systemu finansowania zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w której zawarty był postulat wprowadzenia zmian w Ustawie o finansach publicznych zwiększających dochody samorządów w obliczu zwalczania skutków pandemii COVID-19.

Rezolucja postulująca umożliwienie usługowego powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych placówek szkolnych i przedszkolnych podmiotom zewnętrznym. Wprowadzenie tego postulatu do ustawodawstwa dawałoby możliwość obniżenia kosztów prowadzenia księgowości
w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

Rezolucja skierowana do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o możliwie szybkie rozpatrzenie i przyjęcie senackiego projektu Ustawy o krakowskim związku metropolitalnym.

Rezolucja z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o podpisanie nowelizacji Ustawy Prawo ochrony środowiska, czyli tzw. Ustawy antysmogowej.

Rezolucja skierowana do Prezydenta, Sejmu, Senatu oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie niewypowiadania ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

* W nagłówkach projektów rezolucji dostępnych w plikach do pobrania, znajduje się podmiot uprawniony do formalnego wnoszenia pod obrady Rady Miasta Krakowa rezolucji, co rzecz jasna nie zmienia faktu, że byłem ich autorem.