Miasto bliżej mieszkańców

Moje najważniejsze inicjatywy:

 • Program termomodernizacji placówek oświatowych
 • Wsparcie dla nowoczesnej edukacji
 • Większe dotacje dla żłobków
 • Dialog społeczny przy budowie nowych linii tramwajowych
 • Wsparcie dla rozwoju kolei aglomeracyjnej
 • Zmiany w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
 • Bilet przystankowy
 • Budowa ścieżek rowerowych
 • Smartparkingi
 • Ochrona przed wylewami małych cieków wodnych
 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół

 

Jakie korzyści przyniosła moja działalność?

 • krakowskie szkoły zyskały nowe elewacje i płacą mniejsze rachunki za ogrzewanie,
 • małe krakowskie licea nie zostały zlikwidowane,
 • żłobki i kluby malucha mogą zapewnić opiekę większej liczbie dzieci,
 • nie doszło do kolejnych podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej w Krakowie,
 • uczniowie mogą czuć się bezpieczniej na przejściach dla pieszych obok szkół.

 

Edukacja

Obecnie rządzący Polską ograniczyli rolę samorządów w publicznej edukacji jedynie do finansowania funkcjonowania szkół. Pomimo braku wystarczających dotacji ze strony rządu, samorządy wypełniają to zadanie. Najważniejszą moją inicjatywą, która zmieniła wygląd krakowskich szkół, było zainicjowanie programu termomodernizacji placówek oświatowych. Uchwałę mojego autorstwa w tej sprawie Rada Miasta Krakowa przyjęła już w 2012 roku (link do uchwały1).

Wspierałem również inne zmiany organizacyjne w krakowskich szkołach, które pozwoliły na bardziej efektywne zarządzanie tymi placówkami. M.in. z mojej inicjatywy Rada Miasta Krakowa wystąpiła z rezolucją o zmianę sposobu prowadzenia księgowości szkolnej.

Opowiedziałem się za ochroną przed likwidacją małych krakowskich liceów, które dzisiaj, w nowym systemie oświatowym, zapewniają powszechny dostęp do szkolnictwa szczebla średniego. Ich likwidacja kilka lat temu mogła oznaczać katastrofę dla naszego miasta.

Podejmowałem również wiele inicjatyw i akcji lokalnych, takich jak obrona siedziby Szkoły Podstawowej nr 95, budynku po likwidowanym Gimnazjum nr 9, czy też utworzenia w Krakowie Zespołu Szkół Lotniczych. O tych inicjatywach mogą Państwo przeczytać na stronie Dla Śródmieścia.

Żłobki

Wsparcie opieki nad najmłodszymi dziećmi jest jednym z najważniejszych zadań samorządów. Formy tej opieki powinny być bezpłatne dla rodziców i opiekunów prawnych. Takie rozwiązanie wprowadziła na swoim terenie Warszawa i taką drogą powinien podążyć Kraków oraz inne polskie samorządy. Wsparcie dla żłobków, klubów malucha, niań i innych form opieki nad najmłodszymi powinno być bardzo szerokie. Z mojej inicjatywy Rada Miasta Krakowa przyjęła projekt uchwały zwiększający miejską dotację dla podmiotów prowadzących taką opiekę.

Transport publiczny

Transport publiczny jest kręgosłupem każdego dobrze funkcjonującego miasta. Centra dużych miast są po prostu zbyt małe, aby mogły pomieścić wszystkich, którzy chcieliby do nich dojechać bez korzystania z transportu publicznego, np. podróżując tylko i wyłącznie własnymi samochodami. Zadaniem transportu publicznego jest zapewnienie możliwości poruszania się po mieście zarówno mieszkańcom Krakowa, jak i też osobom dojeżdżającym do stolicy Małopolski z innych miejscowości.

System transportu miejskiego i aglomeracyjnego powinien być oparty na ekologicznym transporcie szynowym: kolei aglomeracyjnej, metrze i tramwajach oraz uzupełniony liniami autobusowymi. Budowa infrastruktury transportowej, zwłaszcza nowych linii tramwajowych powinna być realizowana z uwzględnieniem postulatów mieszkańców przy minimalizowaniu negatywnych skutków jej oddziaływania na przyrodę i środowisko. Takich rozwiązań domagałem się w przygotowanej przeze mnie rezolucji dotyczącej budowy linii tramwajowej ul. Meissnera – os. Mistrzejowice.

Zawsze wspierałem rozwój kolei aglomeracyjnej. Stąd wiele moich inicjatyw mających na celu przyspieszenie realizacji tego ważnego środka transportu zarówno na obszarze Krakowa, jak też poza nim.

Rosnące koszty funkcjonowania transportu publicznego, w tym autobusowego, wymagają większego wsparcia przekazywanego przez państwo samorządom. Stąd moja inicjatywa zmian funkcjonowania  Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Jestem również autorem pomysłu zastąpienia biletów czasowych bardziej sprawiedliwymi z punktu widzenia pasażerów biletami przystankowymi. Mam nadzieję, że uchwała Rady Miasta Krakowa mojego autorstwa doczeka się w końcu realizacji. Jestem zwolennikiem dostępnej komunikacji publicznej. Dlatego skutecznie przeciwstawiałem się podwyżkom cen biletów miesięcznych, które są podstawowym biletem dla osób korzystających systematycznie z transportu publicznego. Byłem także pomysłodawcą biletu aktywizującego dla osób bezrobotnych.

Jako radny wspierałem budowę w naszym mieście dróg rowerowych, które poprawiają bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg i chodników separując ruch pieszy, rowerowy i samochodowy.

Wystąpiłem także z inicjatywą wprowadzenia w Krakowie innowacyjnego systemu smartparkingów pozwalających na bardziej efektywne zarządzanie parkingami publicznymi, a przede wszystkim łatwiejsze znajdowanie na nich wolnych miejsc do parkowania samochodów.

Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa jest jedynym z najważniejszych oczekiwań, które wobec władz publicznych formułują obywatele. Nie chodzi w tym przypadku tylko o bezpieczeństwo przed zagrożeniami zewnętrznymi czy też walkę z przestępczością, ale o szerszy wymiar tego pojęcia.

Podejmowałem wiele inicjatyw dotyczącym poprawy bezpieczeństwa. Jednym z moich zrealizowanych postulatów było wprowadzenie specjalnego programu mającego poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w rejonie szkół, m.in. poprzez ich specjalnie oznakowanie. Byłem również autorem projektu uchwały i projektu rezolucji w sprawie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie miasta Krakowa. Zagrożenie powodziowe Krakowa po budowie zbiornika retencyjnego w Świnnej Porębie dotyczy przede wszystkim mniejszych cieków wodnych takich jak m.in. Serafa, Sudół Dominikański, Baliczanka – stąd konieczność realizacji zabezpieczeń powodziowych na tych rzekach i potokach.